Algemene voorwaarden

Wij zorgen goed voor onze cliënten en bedanken u voor uw instructies. Wij verheugen ons op (verdere) samenwerking met u en helpen u om uw commerciële en zakelijke belangen op de meest efficiënte manier te bereiken. We zullen uw aanhoudende instructies behandelen als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten geleverd door medewerkers van Billiet & Co aan cliënten van Billiet & Co:

1. Cliëntenzorg

1.1 Transparantie

De advocaat zal de cliënt regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van verschillende zaken waar hij mee te maken heeft, tenzij de cliënt anders instrueert. De advocaat vertrouwt erop dat de cliënt hem / haar alle relevante informatie tijdig verstrekt en hem / haar onverwijld op de hoogte stelt van elke verandering in omstandigheden die van invloed kan zijn op zijn / haar instructie.

1.2 Werk management

Het team wordt gestructureerd op een manier die het leveren van juridische diensten van de hoogste kwaliteit en op de meest tijds- en kostenefficiënte manier garandeert.

1.3 Toepasselijke gedragscode

De instructies van de advocaat zijn te allen tijde onderworpen aan de Gedragscode van de balie van Brussel, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De Gedragscode behandelt zaken als belangenconflicten, vertrouwelijkheid, betaling van onze vergoedingen en uitgaven, beperking van aansprakelijkheid, enz. Laat het ons weten als u vragen over deze zaken heeft.

2. Gebruik van derden

Buiten de gebruikelijke taken die binnen het advocatenkantoor worden vervuld, stemt de cliënt ermee in dat de advocaat, onder toezicht van deze laatste, een beroep kan doen op andere advocaten voor specifieke opdrachten om zijn taak uit te oefenen.

Indien het voor de uitvoering van de taak noodzakelijk is een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan over aan de advocaat.

Alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt doet de advocaat een beroep op de diensten van andere professionals, zoals notarissen, deskundigen of boekhouders, die in overleg met de cliënt worden gekozen.

Wanneer professionelen of dienstverleners namens de cliënt worden aangenomen, aanvaardt de advocaat geen aansprakelijkheid voor het advies of andere diensten die door hen worden geleverd.

3. Kosten en erelonen

De factuur voor kosten en erelonen van de advocaat bevat twee elementen: de kosten van de advocaat en het ereloon, zoals hieronder wordt uitgelegd.

3.1 Kosten van de advocaat

Dit zijn de kosten die de advocaat en / of Billiet & Co voor rekening van de cliënt heeft gemaakt, direct of indirect in verband met een toegewezen taak.

3.2 Erelonen

Erelonen zijn de basis waarop de advocaat wordt vergoed voor de diensten die hij heeft verleend.

Ons kantoor past een standaard uurtarief toe. Dit uurtarief kan worden verlaagd of verhoogd, afhankelijk van de dringendheid en de aard van de zaak, door middel van een schriftelijke overeenkomst met de cliënt.

Erelonen worden berekend op basis van het aantal uren dat de advocaat/advocaten aan de zaak heeft / hebben gewerkt. Dit omvat cliëntvergaderingen, het opstellen van documenten, telefoongesprekken, de analyse van binnenkomende brieven, het verzenden van correspondentie, het scannen van documenten, het bestuderen van dossiers, reizen, gerechtelijke procedures, enz.

4. Voorafgande betalingen (voorzieningen)

Voor hij begint te werken aan de toegewezen taak en in de loop van de zaak, kan de advocaat een of meer voorschotten vragen. Een voorschot is een vast bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan de ontvangst van een gedetailleerde rekening van kosten en vergoedingen.

In de facturen van kosten en erelonen worden de voorafgande betalingen afgetrokken van het totale bedrag.

5. Betalingsverplichtingen

De cliënt betaalt de voorschotten en de kosten en erelonen van de advocaat uiterlijk vijftien dagen na de datum van de uitnodiging tot betaling. De advocaat kan, indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van goede diensten, een kortere betalingstermijn bepalen.

Als de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de kosten en erelonen moet hij / zij hiertegen binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk betwisten.

Na een schriftelijke herinnering voor betaling van onbetaalde rekeningen voor kosten en erelonen en bij gebrek aan een gerechtvaardigd bezwaar, is de cliënt rente verschuldigd over het openstaande saldo gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de herinnering.

Naast interesten worden uitstaande betalingen automatisch verhoogd met een forfait gelijk aan 15% met een minimum van 250 EUR om het interne beheer en de opvolging van uitstaande betalingen te dekken.

6. Derdengelden

De advocaat zal alle bedragen die hij namens zijn cliënt ontvangt overmaken aan de cliënt. Als de advocaat een bedrag niet kan overmaken, zal hij / zij de cliënt op de hoogte brengen van de ontvangst van het bedrag en zal hij / zij de cliënt informeren over de reden waarom hij het geld niet kan overschrijven.

Uit het geld dat de advocaat namens de cliënt ontvangt, kan hij / zij bedragen houden om onbetaalde stortingen of kosten en vergoedingen te dekken. Hij / zij zal de cliënt hierover schriftelijk informeren. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de rekening van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te eisen.

Er worden geen contante stortingen aanvaard door de advocaat en de advocaat zal in geen geval geld van de rekening doorbetalen, behalve indien hij hiervoor opdracht krijgt.

7. Aansprakelijkheid

De advocaat is verzekerd voor zijn / haar beroepsaansprakelijkheid. Voor het behandelen van een specifiek geval dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst, kan een hogere verzekering worden afgesloten tegen betaling van een extra vergoeding en op verzoek van de cliënt.

De cliënt gaat ermee akkoord dat de standaard verzekering van de advocaat volstaat en aanvaardt dat de vergoeding voor de schade die hij lijdt als gevolg van een professionele fout van de advocaat beperkt is tot het bedrag waarvoor de advocaat verzekerd is. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de advocaat.

8. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door de advocaat hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De advocaat bezorgt de cliënt zijn / haar definitieve factuur voor kosten en erelonen, rekening houdend met zijn / haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding eisen.

De advocaat kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen door de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Op eerste verzoek zal de advocaat de documenten van het dossier aan de cliënt teruggeven.

9. Rechtbijstand

De cliënt erkent dat hij / zij op de hoogte is van de voorwaarden waaronder diensten voor rechtsbijstand (pro bono) (link beschikbaar op de website van Billiet & Co) kunnen worden verstrekt en dat hij / zij heeft besloten om dergelijke diensten niet aan te vragen en te gebruiken.

10. Data privacy

De informatie verstrekt door de cliënt zal worden geïntegreerd in de bestandsbeheerdatabase van Billiet & Co en zal worden verwerkt om het cliëntbestand te beheren.

Deze informatie is niet toegankelijk voor derden. De cliënt kan schrijven aan Billiet & Co en een correctie of verwijdering van de gegevens van Billiet & Co eisen in overeenstemming met de vereisten van de wet van 8 december 1992.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Belgische wet is van toepassing voor de advocaat-cliënt verhouding

Partijen zullen bij voorkeur hun geschillen buiten de rechtbank beslechten. Voorafgaand aan een procedure zullen zij bij voorkeur de zaak voor bemiddeling voor de rechtbank of een andere bevoegde instantie van de balie laten oproepen.

Cliënt-consumenten kunnen op drie manieren kosteloos een klacht indienen bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA): online via het klachtenformulier; per brief aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel of per fax, aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, + 32 (0) 2 307 72 21. Meer informatie is te vinden op www.ligeca.be.

12. Anti-witwaswetgeving

Door de diensten van de advocaat aan te nemen, verklaart de cliënt dat de fondsen die hij in zijn bezit heeft om de rechtszaken en / of operaties te financieren waarvoor juridisch advies wordt gevraagd aan de advocaat niet afkomstig zijn van een bron die als illegaal wordt beschouwd volgens de anti-witwaswetgeving van 11.01.1993, 22.03.1993, 06.04.1995, 12.01.2004 en 18.01.2010, zoals deze eventueel kunnen worden gewijzigd.

De anti-witwaswetgeving vereist dat een advocaat zijn cliënt meldt aan de voorzitter van zijn Orde van advocaten als hij vermoedt dat de cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geld in verband met bepaalde activiteiten en met name voor financiële transacties, onroerend goed en transacties met betrekking tot bedrijven en andere rechtspersonen. Indien van toepassing zal de advocaat gedwongen worden zijn vertegenwoordiging te staken zonder de cliënt hiervan op de hoogte te brengen.

In het kader van de anti-witwas voorschriften van de advocaat, zal de cliënt de advocaat voorzien van de volgende documenten:

        
  • Een up-to-date exemplaar van de bedrijfsstatuten, met inbegrip van de clausules over wie de macht heeft om namens het bedrijf te tekenen;     
  •     
  • Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de cliënt; en / of een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de Executive Manager en / of uitvoerende bestuurders van het bedrijf (met vermelding van achternaam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats en thuisadres);     
  •     
  • De lijst met bedrijfsmanagers / beheerders zoals gepubliceerd in de officiële registers. N.B. Deze lijst moet minstens jaarlijks worden bijgewerkt;     
  •     
  • De lijst van uiteindelijk gerechtigden (als een bedrijf, een persoon die uiteindelijk direct of indirect meer dan 25% van de aandelen of stemrechten in dat bedrijf bezit of beheert).